Bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11. Hoàn thành các dãy chuyển hóa

Trung bình: 4,83
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan 1 axetilen2etilen3etanol  4axit axetic

b) Benzen1 brombenzen2 natri phenolat3 phenol 42,4,6- tribromphenol 


a.  2CH4 LLN1500°C C2H2 +3H2     CHCH +H2 , PbCO3 CH2=CH2     CH2=CH2 + H2O t°, xt CH3-CH2OH     CH3-CH2OH + O2 men giấm CH3-COOH + H2Ob. C6H6 + Br2 Fe, t° C6H5Br + HBr    C6H5Br + 2NaOH (đặc) t°, P C6H5ONa + NaBr + H2O    C6H5ONa + CO2 +H2O t° C6H5OH + NaHCO3