Bài 7 trang 17 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,05
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút?


Chu kì dao động của con lắc đơn: T = 2πlg = 2,84 s.

Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong thời gian t = 5 phút:

                                         n=t/T=5.60/2,84 ≈ 106 (dao động)