Bài 4 trang 17 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: 

A. T=12πlg                          B. T=12πgl

C. T=2πlg                            D T = 2πlg


Đáp án D