Bài 5 trang 17 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn câu đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:

A. Thay đổi chiều dài của con lắc.

B. Thay đổi gia tốc trọng trường.

C. Tăng biên độ góc đến 300.

D. thay đổi khối lượng của con lắc.


Đáp án D