Bài 6 trang 17 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A.gl(1-cosα0)                                                 B. 2glcosα0

C. 2gl(1-cosα0)                                              D. glcosα0

Hướng dẫn.


Đáp án C