Bài 7 trang 20 SGK Hóa học 11. Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn...

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

a) Tạo thành chất kết tủa.

b) Tạo thành chất điện li yếu.

c) Tạo thành chất khí


- Tạo thành chất kết tủa: NH4Cl + AgNO→ NH4NO+ AgCl↓

                                               Cl +  Ag+ +  → AgCl↓

- Tạo thành chất điện li yếu: NaOH + HCl → NaCl + H2O

                                               OH–   + H+→ H2O

- Tạo thành chất khí: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑  + H2O

                                     CO32–+ 2H → CO2↑  + H2O