Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo...

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3 ?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH


A. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO→ 5Fe2(SO4)+ K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

B. Fe2(SO4)3 + 2KI → 2FeSO4+ K2SO4+ I2

C. 2Fe(NO3)3 + 2Fe →3Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3 + 3KOH→ Fe(OH)3+ 3KNO3

Phản ứng giữa Fe(NO3)3 và KOH tạo được kết tủa Fe(OH)3.

Đáp án D