Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) ...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH


Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH →   2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4
       Fe3+       + 3OH-     → Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3 →  NH4NO3 + AgCl↓
          Cl- + Ag+      →  AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑
         F- + H+ →  HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑
    FeS(r) +   2H+   → Fe2+   + H2S↑

g) HClO      + KOH   →      KClO + H2O
    HClO       + OH-    →        CIO- + H2O