Bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11. Đun 12,0 gam axit axetic

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.


a) nCH3COOH bđ = 12: 60 = 0,2 (mol) ; số mol CH3COOC2H5 = 12,3 : 88 = 0,14 (mol)

PTHH: CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

b) nCH3COOH pư = nCH3COOC2H5 = 0,14 (mol)

%CH3COOHestehoa=mCH3COOHpumCH3COOHbd.100% =0,140,2.100%=70%