Câu hỏi thảo luận trang 6, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 1.5a. hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu: vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và vĩ tuyến không tiếp xác với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào không chính xác?

 


Trong phép chiếu hình nón (hình 1.5a):

- Chỉ có vĩ tuyến tiếp xúc giữa Địa Cầu với hình nón là chính xác.

- Các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón đều dài ra, không đảm bảo chính xác về hình dạng và diện tích.