Câu 1 trang 163, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là sự phát triển bề vững?


Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai.