Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.


Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

Các giai đoạn:

Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11
Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11