Câu 2 trang 97, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 100
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?


Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta, vì:

* Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp thích hợp cho trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

+ Đất trồng đa dạng gồm: đất feralit đồi núi, đất trên đá vôi và đá badan thuận lợi để trồng cây công nghiệp lâu năm; đất phù sa châu thổ và cát pha đồng bằng ven biển phát triển cây công nghiệp ngắn ngày.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và phân hóa đa dạng thuận lợi để phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả với cơ cấu đa dạng phù hợp từng vùng miền.

- Kinh tế - xã hội:

+ Đường lối, chủ trương phát triển của nhà nước về sự phát triển cây công nghiệp cây ăn quả.

+ Dân số đông, lao động dồi dào, có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.

+ Cả nước về cơ bản đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

* Việc phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả mang lại ý nghĩa quan trọng, phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới:

- Khai thác và phát huy hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng

- Cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

- Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, mang lại nguồn thu ngoại tệ.

- Góp phần giải quyết việc làm, phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn, đặc biệt vùng miền núi.