Câu hỏi thảo luận số 2 trang 93, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Đia lí Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung?

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 93, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 93, SGK Địa lí 12.

- Hai đồng bằng lớn: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông cửu Long.

- Các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung:

+ Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh.                   

+ Đồng bằng Bình - Trị - Thiên.

+ Đồng bằng Nam - Ngãi - Định.

+ Đồng bằng Phú Yên - Khánh Hòa.

+ Đồng bằng Ninh Thuận - Bình thuận.