Câu hỏi thảo luận số 1 trang 93, SGK 12.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 93, SGK 12.
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 93, SGK 12.

* Nhận xét:

- Về cơ cấu: Năm 2005.

+ Chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành trồng cây lương thực (59,2%), sau đó là cây công nghiệp (23,7%). Tiếp theo là cây rau đậu (8,3%), cây ăn quả (7,3%), cây khác (1,5%).

- Sự thay đổi cơ cấu giá trị ngành trồng trọt:

+ Tỉ trọng cây lương thực có xu hướng giảm nhẹ từ 67,1% (năm 1990) xuống 59,2% (2005).

+ Cây ăn quả giảm từ 10,1% (1990) xuống 7,3% (2005), giảm 2,8%.

+ Các loại cây khác có giảm nhẹ từ 2,3% (1990) xuống 1,5% (2005), giảm 0,8%.

+ Cây công nghiệp tăng nhanh từ 13,5% (1990) lên 23,7% (2005); cây rau đậu tăng nhẹ từ 7% (1990) lên 8,3% (2005).