Câu 3 trang 37 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải phê bình và tự phê bình như thế nào mới phù hợp quan điểm phủ định biện chứng?


Trong cuộc sống hàng ngày, khi phê bình và tự phê bình, bên cạnh việc chỉ ra  những mặt hạn chế, những thiếu sót, sai lầm, không phù hợp hoặc tiêu cực để khắc phục, sữa chữa, loại bỏ đồng thời phải thấy được những mặt tích cực, ưu điểm có thể kế thừa, phát huy và học hỏi.