Câu 1 trang 37 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao đổi của a- xít clo- hi-ddric và xút sau đây:

          HCL + NaOH = NaCl + H20

 


Dựa trên quan điểm của phủ định biện chứng sẽ phân tích phản ứng trao đổi trên như sau: Sau khi phản ứng trao đổi được thực hiện muối ( NaCL) và nước ( H20 ) đã xuất hiện thay thế a- xít Clo-hi-ddric ( HCL ) và xút (NAOH). Tuy các chất mới xuất hiện trên cơ sở kế thừa chất cũ và mang theo những phần nào đó của chất mà nó đã thay thế. Cụ thể là NaCl mang theo Clo (Cl) của a- xít clo- hi- đric và nattri (Na) của xút.