Câu 5 trang 38 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong các ý kiến sau đây

Cái mới theo nghĩa triết học là:

a) Cái mới lạ so với cái trước

b) Cái ra đời sau so với cái ra đời trước

c) Cái phức tạp hơn so với cái trước

d) Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn hoàn thiện hơn so với cái trước.


d) Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn so với cái trước.