Câu 3, trang 76, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy tìm các thuật ngữ khoa học và phân tích tính lí trí, logic của phong cách ngôn ngữ khoa học thể hiện ở đoạn văn trích dẫn sgk


Người vượn, hạch đá, mảnh tước, rìu tay, di chỉ xưởng, công cụ đá những từ ngữ trên được sử dụng là ngôn ngữ của ngành khảo cổ học

Tính lí trí, logic thể hiện rõ nhất ở lập luận: câu đầu nêu luận điểm, khái quát, các câu sau nêu luận cứ. Luận cứ là các cứ liệu thực tế. Liên kết chặt chẽ cả hình thức lẫn nội dung.