Câu 1, trang 76, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX là một văn bản khoa học. Hãy cho biết:

a. Văn bản đó trình bày những nội dung khoa học gì?

b. Văn bản đó thuộc ngành khoa học nào?

c. Ngôn ngữ khoa học ở dạng viết của văn bản đó có đặc điểm gì dễ nhận thấy?


a. Những nội dung khoa học được trình bày:

- Những tiền đề phát triển của vh VN

- Các giai đoạn phát triển và thành tựu qua mỗi giai đoạn, những đặc điểm chung về nội dung và nghệ thuật( giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975; giai đoạn từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX)

b. Văn bản đó thuộc ngành khoa học nghiên cứu văn học.

c. Những nét riêng của văn bản giáo khoa:

- Hệ thống đề mục hợp lí. Đảm bảo tính sư phạm (có phần kiến thức, câu hỏi, phần luyện tập, mục tiêu cần đạt, gợi mở hướng dẫn học bài…)

- Sử dụng các thuật ngữ khoa hoc xã hội nhân văn.