Câu 3, trang 78, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động "nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"


Với đề bài này, học sinh cần lưu ý một số điểm cơ bản sau:

- Giải thích làm rõ hai nội dung: tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục là gì?

- Làm rõ những tác hại mà chúng mang lại đối với ngành giáo dục, đời sống, và sự phát triển của đất nước

- Trình bày quan điểm của bản thân về cuộc vận động: Cuộc vận động có ý nghĩa lớn, có nhiều tác động tích cực cho giáo dục. Tuy nhiên để làm tốt cuộc vận động đó đòi hỏi sự vào cuộc của cả ngành giáo dục và toàn xã hội. Từ đó đề xuất những giải pháp tích cực để thực hiện tốt cuộc vận động.

- Rút  ra bài học nhận thức và hành động: Học sinh cần nhận thức rằng cuộc vân động đó có ý nghĩa thiết thực, và bản thân cần thực hiện chúng từ những việc nhỏ nhất như trong học tập và thi cử thì không quay cóp, gian lận...