Câu 4 trang 90, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?


Trung Quốc đã tiến hành chính sách dân số rất triệt để - Mỗi gia đình chỉ  có một con. Chính sách dân số triệt để đã tác động đến dân số Trung Quốc:

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm, năm 2005 chỉ còn 0,6%.

- Chính sách một con cùng với tư tưởng trọng nam đã tác động tiêu cực, dẫn tới chênh lệch giới tính (nam nhiều hơn nữ). Từ đó nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khác: lấy vợ nước ngoài =>bất đồng văn hóa và ngôn ngữ, sự bất bình đẳng giới, bạo lục gia đình... 

- Chính sách Mỗi gia đình chỉ có 1 con đã tạo ra một thế hệ thanh niên ở Trung Quốc có lối sống ích kỉ và thực dụng.