Câu hỏi thảo luận số 2 trang 88, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.


Thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc:

- Dân số đông, đạt 1303,7 triệu người (2005), chiếm 1/5 dân số thế giới.

- Tổng số dân tăng lên nhanh và liên tục, gấp khoảng  2,5 lần.

- Số dân nông thôn và thành thị tăng lên, trong đó dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số thành thị.

- Dân số tập trung chủ yếu ở nông thôn.