Câu hỏi thảo luận số 2 trang 88, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 88, SGK Địa lí 11.

Thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc:

- Dân số đông, đạt 1303,7 triệu người (2005), chiếm 1/5 dân số thế giới.

- Tổng số dân tăng lên nhanh và liên tục, gấp khoảng  2,5 lần.

- Số dân nông thôn và thành thị tăng lên, trong đó dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số thành thị.

- Dân số tập trung chủ yếu ở nông thôn.