Câu 4 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?


Hệ thống quản lý học sinh:
- Khi cần in bảng điểm của một học sinh nào đó. Nhập tìm kiếm thông tin học sinh (Tên, lớp, khóa...) sau đó xuất bảng điểm.
- Khi cần in thời khóa biểu dạy học của một giái viên nào đó: Tìm thông tin giái viên và xuất ra thời khóa biểu.
- Khi cần biết học sinh đó đã mượn bao nhiêu sách trong học kỳ. Ta tìm học sinh (Theo tên, lớp, khóa...), dựa vào mối quan hệ với bảng mượn sách để đưa ra danh sách cần tìm.

Hệ thống quản lý nhạc:
- Khi cần mở một bài hát cụ thể hay chạy một album nào đó.

Hệ thống quản lý đăng ký mô tô, ô tô:
- Khi cần biết phương tiện đó đang được sở hữu bởi người nào. Ta tìm theo biển số đăng ký và tìm được chủ nhân.
- Khi cần biết một cá nhân đang sở hữu những phương tiện nào. Ta tìm theo họ tên, quê quán hoặc cmnd để xác định người cụ thể, sau đó dựa vào mối quan hệ giữa chủ sở hữu và phương tiện để đưa ra danh sách phương tiện của người đó.
- Khi cần biết trên địa bàn có bao nhiêu loại phương tiện. Ta tìm theo loại phương tiện trên bảng phương tiện để thống kê.