Câu 5 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho một ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.


- Ví dụ khi tìm những sách của học sinh đã mượn: Ta liên kết 3 Bảng: Học Sinh (Mã học sinh)-> Mượn Sách (Mã học sinh, mã sách, ngày mượn, ...) <- Sách (Mã sách, tên sách).
- Khi in bảng điểm của một học sinh, ta đã liên kết 3 bảng: Học sinh (Mã học sinh, họ tên) -> Bảng điểm (Mã học sinh, mã môn học, loại điểm, số điểm...) <- Môn học (mã môn học, tên môn học...)
- Khi in thời khóa biểu của giáo viên, ta đã liên kết giữa giáo viên và thời khóa biểu.

- Khi tìm thông tin nhạc theo thể loại, ta đã liên kết giữa bảng Thể Loại và Bài Hát (Hoặc album)

- Khi tìm chủ sở hữu của một phương tiện, ta đã liên kết giữa bảng Chủ Sở Hữu (mã chủ sở hữu (ví dụ chọn cmnd)) -> Phương tiện (Mã chủ sở hữu, số đăng ký...)