Câu 3 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?


Thông tin ở trên cần cập nhật khi:

- Có một học sinh mới chuyển lớp.
- Có một giáo viên mới nhập trường.
- Điểm mới được nhập vào.

- Có một album mới hay bài hát mới được nhập vào.

- Thông tin chủ sở hữu thay đổi.
- Thông tin về đặc điểm nhận dạng xe thay đổi.
- Xe bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được.