Câu 7 Trang 99 SGK Hình học 10

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 7. Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng AB,BH và AH lần lượt là: 4x+y–12=0, 5x–4y–15=0 và 2x+2y–9=0

Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao thứ ba.


Câu 7 Trang 99 SGK Hình học 10
Câu 7 Trang 99 SGK Hình học 10

Tọa độ đỉnh A là nghiệm của hệ: 

Đường thẳng BH:5x–4y–15=0 có vecto chỉ phương

Cạnh AC vuông góc với BH nên nhận vecto u làm một vecto pháp tuyến, AC đi qua A(52,2) và có vecto pháp tuyến nên có phương trình là:

Tương tự, tọa độ đỉnh B là nghiệm của hệ: 

AH:2x+2y–9=0 có vecto chỉ phương

BC vuông góc với AH nên nhận vecto  làm vecto pháp tuyến, phương trình BC là:

−1(x−3)+(y−0)=0⇔x−y−3=0

Tọa độ H là nghiệm của hệ phương trình:

Đường cao CH đi qua H và vuông góc với AB

Hoàn toàn tương tự, ta viết được phương trình của CH:

CH:3x–12y–1=0.