Câu 6 Trang 99 SGK Hình học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 6. Cho các điểm A(2;3);B(9;4);M(5;y);P(x;2) 

a) Tìm y để tam giác AMB vuông tại M 

b) Tìm x để ba điểm A,P và B thẳng hàng.


a) Ta có: 

Tam giác AMB vuông tại M nên

Suy ra: 

−3.4+(3−y)(4−y)=0

b) Ta có: 

Để ba điểm A,P và B thẳng hàng thì