Câu hỏi thảo luận số 2 trang 25, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La tinh.

BẢNG 5.3. TỈ TRỌNG THU NHẬP CỦA CÁC NHÓM DÂN CƯ TRONG GDP

CỦA MỘT SỐ NƯỚC - NĂM 2004

Quốc gia          

GDP theo giá thực tế 
(USD)

Tỉ trọng GDP của 
10% dân cư nghèo nhất

  Tỉ trọng GDP của
10% dân cư giàu nhất

Chi - lê                75,5                  1,2               47,0
Ha - mai - ca                  8,0                  2,7               30,3
Mê - hi - cô              581,3                  1,0               43,1
Pa - na - ma                11,6                  0,7               43,3

Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh có sự chênh lệch rất lớn:

- 10% dân cư nhóm nước giàu nhất có tỉ trọng thu nhập GDP chiếm tới trên 1/3 GDP cả nước (Ghi-lê: 47%, Pa-na-ma: 43,3%, Mê-hi-cô: 43,1%, Ha-mai-ca: 30,3%).

- Trong khi đó, 10% dân cư nghèo nhất chỉ chiếm từ 0,7% đến dưới 3% GDP (Pa-na-ma: 0,7%, Me-hi-co: 1%, Chi-lê: 1,2%, Ha-mai-ca: 2,7%)

⟹ Phản ánh sự chênh lệch giàu - nghèo vô cùng lớn giữa các nhóm dân cư ở châu Mỹ Latinh.