Câu hỏi thảo luận số 2 trang 26, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 49
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 5.4 cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

BẢNG 5.4. GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LATINH - NĂM 2004  (Đơn vị: tỉ USD)

      Quốc gia           GDP     Nợ nước ngoài         Quốc gia               GDP      Nợ nước ngoài
Ac - hen - ti - na           151,5        158,0 Mê - hi - cô           676,5        149,9
Bra - xin           605,0        220,0 Pa - na - ma             13,8            8,8
Chi - lê             94,1          44,6 Pa - ra - goay               7,1            3,2
Ê - cu - a - đo             30,3          16,8 Pê - ru             68,6          29,8
Ha - mai - ca               8,0            6,0 Vê - nê- xu - ê - la           109,3          33,3

- Phần lớn các nước Mỹ Latinh có tổng nợ nước ngoài cao.

  • Ác-hen-ti-na: tổng số nợ bằng 128% GDP.
  • Bra-xin: tổng số nợ bằng 46,5% GDP.
  • Chi-lê: tổng số nợ gần bằng 60% GDP.
  • Ê-cu-a-đo: tổng số nợ bằng 62% GDP.
  • Ha-mai-ca: tổng số nợ bằng 69% GDP.
  • Mê-hi-cô: tổng số nợ bằng 22,3% GDP.
  • Pa-na-ma: tổng số nợ bằng 68% GDP.
  • Pa-ra-goay: tổng số nợ bằng 53% GDP.
  • Pê-ru: tổng số nợ bằng 49% GDP.
  • Vê-nê-xu-ê-la: tổng số nợ bằng 40,8% GDP.

- Nhận xét chung: Trong 10 nước trên, 4 nước có tổng số nợ trên 60% tổng GDP của nước đó vào thời điểm năm 2003; 4 nước có tổng số nợ xấp xỉ 50% tổng GDP và 1 nước có tổng số nợ trong khoảng 20% GDP. Riêng Ác-hen-ti-na có tổng số nợ vượt cả GDP.