Câu 3 trang 27 SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 191
Bạn đánh giá: Chưa

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?


Những nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định là:

– Mức tăng dân số còn khá cao.

- Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các chủ trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác, dân  nghèo không có ruộng đất để canh tác.

- Các nước này duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài, các thế lực bảo thủ của Thiên Chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội.

- Tình hình chính trị không ổn định tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

- Chưa xây dụng được đường lối  phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ nên các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

- Quá trình cải cách kinh tế vấp phải sự phản kháng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia Mĩ La tinh này.