Câu 2 trang 27, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 51
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 -2004?


* Lập bảng tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1985 - 2004.

 BẢNG. TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MỸ LATINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2004.

                Năm       1985       1990       1995        2000        2002        2004

  Tốc độ tăng GDP

                 (%)

       2,3         0,5         0,4          2,9         0,5         6,0

* Nhận xét: Giai đoạn 1985 -2004, Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.

+ Giai đoạn 1985 - 1995, GDP của các nước Mỹ Latinh giảm từ 2,3% xuống còn 0,4%.

+ Giai đoạn 1995 - -2000 tăng từ 0,4% lên 2,9%, 

+ Tuy nhiên, năm 2002, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên tốc độ tăng GDP giảm nhanh (từ 2,9% năm 2000 giảm xuống chỉ còn 0,5% năm 2002).

+ Từ năm 2002 - 2004, tốc độ tăng GDP tăng, đạt 6% năm 2004.