Câu hỏi thảo luận số 2 trang 60, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta.


*  Biểu hiện suy thoái tài nguyên đất:

- Trong số 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đất bằng chỉ có khoảng 350 nghìn ha, còn lại 5 triệu ha là đất đồi núi đang bị thoái hóa.

- Hiện nay cả nước có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (chiếm 28% diện tích đất đai).

- Ở miền núi: đất bị bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá,...

- Ở đồng hằng: đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn; đất bạc màu; đất bị ô nhiễm.

- Khả năng mở rộng diện tích đất rất ít, cải tạo đất gặp nhiều khó khăn.