Câu hỏi thảo luận trang 58, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét về biến đông diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó?

Năm

Tổng diện tích có rừng
(triệu ha)

Diện tích rừng tự nhiên
(triệu ha)

Diện tích trồng rừng
(triệu ha)

Độ che phủ
(%)

1943 14,3 14,3 0 43,0
1983 7,2 6,8 0,4 22,0
2005 12,7 10,2 2,5 38,0

Nhận xét sự biến động diện tích rừng và giải thích nguyên nhân của sự biến động đó.

- Giai đoạn 1943 – 1983:

+ Tổng diện tích rừng và diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh (từ 14,3 triệu ha xuống 7,2 triệu ha và 14,3 triệu ha xuống còn 6,8 triệu ha).

+ Tương ứng, độ che phủ rừng cũng giảm mạnh (từ 43% xuống còn 22%).

+ Diện tích rừng trồng bắt đầu phát triển (năm 1983 có 0,4 triệu ha).

⟹ Nguyên nhân: Chủ yếu do hậu quả của chiến tranh, nạn khai thác rừng bừa bãi, nạn du canh du cư và một phần do cháy rừng.

- Giai đoạn 1983 – 2005:       

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ đều tăng lên khá nhanh.

+ Tổng diện tích rừng tăng nhanh nhưng diện tích rừng phục hồi và rừng trồng lớn. Vì vậy chất lượng rừng vẫn thấp và chưa thể phục hồi.

⟹ Nguyên nhân: Do chính sách bảo vệ, trồng và phát triển rừng của nhà nước .