Câu hỏi thảo luận số 1 trang 61, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.


Các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.

- Xây dựng các công trình chứa nước.

- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

- Có các biện pháp hành chính để xử lí các trường hợp vi phạm.

- Tuyên truyền và giáo dục ý thức người dân.