Câu hỏi thảo luận trang 22, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới?

BẢNG 5.2. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC (TÍNH THEO GIÁ SO SÁNH), (Đơn vị: %)

Năm         1985         1990        1995        2000        2004
An - giê - ri         2,5          3,2         4,0        2,4         5,2
Nam Phi       - 1,2        - 0,3         3,1        3,5         3,7
Ga - na         5,1          3,3         4,5        3,7         5,2
Công - gô         2,6          3,0         0,7        8,2         4,0
Thế giới         3,7          2,9         2,8       4,0         4,1

 


Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của các nước Châu Phi so với thế giới qua các năm:

- Năm 1985, hầu hết các nước châu Phi đều có tốc độ tăng GDP thấp hơn thế giới (trừ Ga-na), Nam Phi có thời kì tăng trưởng GDP âm (-1,2% năm 1985).

- Đến năm 2004: Tốc độ tăng GDP có sự chuyển biến tích cực.

+ Các nước có tốc độ tăng GDP thấp hơn thế giới (4,1%) là: Nam Phi (3,7%), Công gô (4%).

+ Các nước có tốc độ tăng GDP lớn hơn thế giới là: An-giê-ri (5,2% năm 2004), Ga-na (5,2% năm 2004).

⟹ Mặc dù còn kém phát triển, nhưng gần đây nền kinh tế các nước châu Phi đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng GDP tương đối cao so với thế giới.