Câu hỏi thảo luận số 1 trang 20, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi.


Đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi:

- Khí hậu: Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm trong khu vực nội chí tuyến nên nền nhiệt cao, khí hậu lục địa mang tính chất khô và nóng.

- Cảnh quan:

+ Gồm 4 dạng cảnh quan: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô, xa van và xa van – rừng, hoang mạc và bán hoang mạc.

+ Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa văn - rừng.

+ Cảnh quan xa van và xa van - rừng ở phần lớn lãnh thổ trung tâm; hoang mạc và bán hoang mạc chiếm diện tích lớn ở lãnh thổ phía Bắc (vĩ tuyến 15oB kéo dài hết lãnh thổ phía Bắc).