Câu 2 trang 23, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

BẢNG: TỈ LỆ DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI QUA MỘT SỐ NĂM (Đơn vị: %)

Các châu lục

                 1985                   2000                  2005
        Châu Phi                  11,5                   12,9                  13,8

        Châu Mĩ

Trong đó Mỹ Latinh

                13,4

                  8,6

                  14,0

                    8,6

                 13,7

                   8,6

        Châu Á                 60,0                   60,0                  60,0
        Châu Âu                 14,6                   12,0                  11,4
  Châu Đại Dương                   0,5                     0,5                   0,5
       Thế giới               100,0                 100,0                100,0

Giai đoạn 1985 -2005:

- Tỉ lệ dân số châu Phi tăng nhanh nhất và liên tục, từ 11,5% lên 13,8% (tăng 2,3%).

- Tỉ lệ dân số châu Mĩ, châu Á tăng nhẹ từ 13,4% lên 13,7% (tăng 0,4%) và  60,0% lên 60,6% (tăng 0,6%).

- Tỉ lệ dân số châu Âu giảm nhanh và liên tục, từ 14,6% xuống 11,4% (giảm 3,2%).

- Châu Đại Dương có tỉ lệ dân số thấp nhất và không thay đổi (0,5%).

⟹ Châu Phi có quy mô và tốc độ tăng dân số nhanh nhất thế giới.