Câu hỏi thảo luận trang 13, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết:

- Các đối tượng địa lí được thể hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi chấm điểm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người?

Hình 2.4

- Các đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp chấm điểm, các chấm điểm thể hiện sự phân bố dân cử trên lãnh thổ.

- Mỗi chấm điểm lớn hay nhỏ thể hiện quy mô dân số. Ví dụ:

+ Điểm lớn nhất thể hiện quy mô dân số trên 8 triệu dân.

+ Điểm nhỏ hơn thể hiện quy mô dân số từ 5 đến 8 triệu dân.

+ Điểm nhỏ nhất tương ứng quy mô dân số 500.000 người.