Communication and Culture - Unit 2 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

COMMUNICATION (Giao tiếp)

Discussion (Thảo luận)

1. Look at the pictures. 

Which parts / systems of the body does each activity possibly benefit?

(Nhìn vào những bức tranh. Mỗi hoạt động có khả năng tác động tích cực đến phần/hệ thống nào của cơ thể? )

2. In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy.

(Thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm về những hoạt động trong các bức tranh và nêu ra tại sao hoạt động lại tốt cho sức khỏe? )

3. Work in pairs or groups, choose a system of the body and make a list of all the possible activities that are good for it.

(Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn một hệ thống của cơ thể và lập một danh sách các hoạt động có thể tốt cho hệ thống đó. )

 

CULTURE (Văn hóa)

1. Read about some traditional health beliefs and practices in Viet Nam and Indonesia.

(Đọc về một vài niềm tin dân gian về sức khỏe và thực tế ở Việt Nam và Indonesia.)

 

Tạm dịch:

VIETNAM
- Bệnh tật là do sự mất cân bằng của âm và dương.
- Thảo dược và cách thức dân gian được dùng để chữa được bệnh.
- Mục đích là để thiết lập lại cân bằng âm-dương.
- Trước đây từng bị cho rằng thiếu hiệu quả nhưng những bằng chứng gần đây cho thấy kết quả sức khỏe tích cực.

INDONESIA
- Bệnh tật có thể là do tự nhiên hoặc do con người.
- Phương pháp dân gian, thảo mộc và liệu pháp được sử dụng để chữa bệnh.
- Mục đích là thiết lập lại điều kiện bình thường, đúng chuẩn, thoải mái.
- Hiệu quả, an toàn, mang lại lợi nhuận, không đắt đỏ và dễ tiếp cận, đặc biệt với người nghèo. 

2. With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs and practices between the two countries.

(Thảo luận với một người bạn về điểm tương đồng và khác biệt trong niềm tin và hiện thực về sức khỏe giữa 2 đất nước trên.)

3. Do you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please share the basic idea of that therapy.

(Bạn có biết liệu pháp chữa trị dân gian nào (chữa trị không dùng thuốc)? Nếu có, hãy chia sẻ ý tưởng cơ bản của liệu pháp đó.)

Yes, I know. That is acupuncture. It's promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang.

Tạm dịch:

Vâng tôi biết, đó là châm cứu. Nó dựa trên sự thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm dương.