Bài 1 trang 115 SGK Hóa học 11. Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?


Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Hiđrocacbon no được chia thành hai loại:

  • Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no không có mạch vòng.

Ví dụ: CH3CH2CH3

  • Xicloankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng.

Ví dụ: C3H6 ở dạng vòng

Hiđrocacbon no là nguồn nhiên liệu chính và là nguồn nguyên liệu quan trọng ngành công nhiệp hóa học.