Bài 6 trang 116 SGK Hóa học 11. Công thức cấu tạo...

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Công thức cấu tạo  CH3-C  H-CH2-CH2-CH3           CH3  ứng với tên gọi nào sau đây?

A. Neopentan

B. 2-metylpentan

C. Isobutan

D.1,1-đimetylbutan


C1H3-C2  H-C3H2-C4H2-C5H3 : 2-metylpentan hay isohexan           CH3

Đáp án B