Bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11. Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu...

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế .

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.


Đáp án D