Bài 2 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết công thức phân tử của các...

Trung bình: 4,74
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:

-  CH3 ; -C3H7; -C6H13


Các hidrocacbon tương ứng: CH4; C3H8; C6H14