Bài 1 trang 123 SGK Hóa học 11. Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 1093
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?


  • Pentan là ankan mạch hở không nhánh nên có CTCT: CH3 – [CH2]3 – CH3
  • 2 – metylbutan là ankan có 4 cacbon ở mạch chính và 1 nhánh –CH3 ở vị trí C số 2:

CTCT:

CH3-CH-CH2-CH3             /           CH3

=>Tên gọi khác là isopentan.

  • Isobutan là ankan có tổng 4 cacbon và có 1 nhánh:

CTCT:

CH3-CH-CH3            /          CH3

=>Tên gọi khác là: 2 - metylpropan