Bài 6 trang 123 SGK Hóa học 11. Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.


a) Đ

b) Đ

c) S  vd: C2H6 toC2H4ANKEN +H2

d) Đ

e) Đ