Bài 5 trang 123 SGK Hóa học 11. Khi cho pentan tác dụng với...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 217
Bạn đánh giá: Chưa

Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan


Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1. Loại đáp án C,D ( theo tỉ lệ 1:2).

Vì sản phẩm chính ưu tiên thế H ở nguyên tử C bậc cao nên loại đáp án B.

Đáp án đúng : A

CIH3-CIIH2-CIIH2-CIIH2-CIH3 +Br2 1:1 CH3-CH2-spcCH2-CHBr-CH3                                                                                                            +HBr