Bài 4 trang 123 SGK Hóa học 11. Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra...

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 76
Bạn đánh giá: Chưa

Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhiêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.


Khối lượng của 1lít (1000ml) nước là:    m = D.V = 1.1000 = 1000g

Cứ nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J ⇒ Nhiệt lượng mà 1000 gam nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC đến 100oC là:

Q = 1000.4,18(100 - 25) = 313.500(J)

Đó cũng chính là nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy cần phải toả ra.

Cứ 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ (55600J)⇒ Khối lượng metan cần phải đốt cháy là:

m=31350055600=3135556g

Số mol metan cần phải đốt cháy là:

n=mM=3135556.16=31358896mol

Thể tích khí metan(đktc) cần phải đốt cháy là:

V=n.22,4=31358896.22,47,89 l