Bài 2 trang 123 SGK Hóa học 11. Ankan Y mạch không nhánh...

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 80
Bạn đánh giá: Chưa

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y.

b) Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.


a) Ankan Y có công thức đơn giản nhất là C2H5 ⇒ CTPT của Y là (C2H5)x hay C2xH5x (x ≥ 1)

Mà ankan lại có công thức tổng quát là : CnH2n+2  ⇒ 5x = 2.2x + 2 (với n=2x) ⇒ x = 2

⇒ CTPT của Y là : C4H10

Mà Y là ankan không nhánh nên Y có CTCT là: CH3-CH2-CH2-CH3 : n – butan

b) Khi Y cộng với khí clo sẽ tạo ra 2 sản phẩm.

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 as CH3 –CH(Cl)-CH2 – CH3      +HCl

                                                          (sp chính)

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 as CH3 –CH2 -CH2 – CH2(Cl)    +HCl

                                                      (sp phụ)