Bài 3 trang 123 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗn hợp khí A

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 135
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.


Gọi số mol của metan(CH4) là x, số mol của tean(C2H6) là y

CH4+O2CO2C2H6+O22CO2nA = x+ y= 3,3622,4=0,150 mol 1    nCO2 = x + 2y=4,4822,4= 0,20 mol 2

Từ (1) và (2) => x = 0,1mol;  y=0,05mol

 %VCH4 =0,10,15.100%= 66,7%  %VC2H6 =100-66,7= 33,3%

Chú ý: Tỷ lệ về số mol cũng chính là tỷ lệ về thể tích